Muirhead's Bottlings

Photo Name Description Score
Silver Seal, 10yo, Condrieu Wood Finish 10yo, 40%, 70cl 6.80
Silver Seal, 10yo, Corton Grand Cru Wood Finish 10yo, 40%, 70cl 8.00
Silver Seal, 12 yo 12yo, 40%, 70cl 7.05
Silver Seal, 16 yo 16yo, 40%, 70cl 6.90
Silver Seal, 1993 40%, 70cl 8.30
Silver Seal, 8yo 8yo, 40%, 70cl 6.60
Silver Seal, Chassagne Montrachet Burgundy Wood Finish 40%, 70cl 7.80
Silver Seal, Maturity 40%, 70cl 6.50

Login to reply

.